Privacy Policy Nijmeegse Aeroclub

De Nijmeegse Aeroclub hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Nijmeegse Aeroclub houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Nijmeegse Aeroclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Administreren en factureren

Om het lidmaatschap administratief te kunnen uitvoeren hebben we een aantal gegevens nodig.

Deze gegevens zijn beschikbaar voor de volgende rollen:

 • Bestuur
 • Ledenadministratie

We houden hiervoor de volgende gegevens bij:

 • Naam
 • NAW
 • E-mail en telefoongegevens
 • Geboortedatum
 • Volgt studie (voor bepalen ledenkorting studenten)
 • Gebruikt iFly
 • Bankrekeningnummer
 • Inschrijfdatum, opzegdatum
 • Knvvl lidnummer

Uw persoonsgegevens worden door De Nijmeegse Aeroclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna maximaal 2 jaar.

 

Vliegbedrijf formeel (Startlijsten)

We zijn wettelijk verplicht een startadministratie bij te houden van gemaakte vluchten op ons vliegveld.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor de volgende rollen:

 • Leden

Daarbij houden we de volgende gegevens bij:

 • Datum en tijdsgegevens vluchten
 • Namen inzittenden
 • Rolverdeling in de vlucht
 • Registratie vliegtuigen

Uw persoonsgegevens worden door De Nijmeegse Aeroclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Een periode van 7 jaar

 

Vliegbedrijf planning (Daglijsten)

Om ons vliegbedrijf goed te kunnen organiseren administreren we 'daglijsten'. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de volgende rollen:

 • Leden

Daarbij houden we de volgende gegevens bij:

 • Datum en tijdsgegevens aanmeldingen vliegdag
 • Wensen en opmerkingen over de vliegdag

Uw persoonsgegevens worden door De Nijmeegse Aeroclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Een periode van 7 jaar

Instructie, DTO administratie

Om ons lesbedrijf goed te kunnen organiseren zijn we wettelijk verplicht voor de leden die bij ons opleidingen volgen de volgende gegevens bij te houden Deze gegevens zijn beschikbaar voor de volgende rollen:

 • Instructeurs

Daarbij houden we de volgende gegevens bij:

 • Voortgangs informatie en log met instructieopmerkingen over opleiding
 • Brevetinformatie
 • Vervaldata Medical
 • lidmaatschapsinformatie Knvvl
 • Kwalificaties in het vliegbedrijf

Uw persoonsgegevens worden door De Nijmeegse Aeroclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende het lidmaatschap en daarne een periode van 7 jaar

Facilitaire gegevens

Deze gegevens houden we bij over leden en personen die gebruik maken van onze faciliteiten voor het kunnen factureren en inplannen van faciliteiten Deze gegevens zijn beschikbaar voor de volgende rollen:

 • Penningmeester
 • Gebouw/facilitaire beheerders

We houden hiervoor de volgende gegevens bij:

 • Gegevens deelname syndicaat / eigen vliegtuig
 • Gegevens aanhanger/object bij winsterstalling
 • datuminformatie over opgebouwd stallen vliegtuigen
 • datuminformatie over gebruik seizoensplaats camping
 • datuminformatie over kortstondig campinggebruik
 • facturatiegegevens contactpersonen

Uw persoonsgegevens worden door De Nijmeegse Aeroclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Een periode van 7 jaar

Kantine voorraadregistratie

Deze gegevens houden we bij over leden die gebruik maken van onze kantine tbv voorraadbeheer en facturatie Deze gegevens zijn beschikbaar voor de volgende rollen:

 • Penningmeester
 • Kantinebeheerders

We houden hiervoor de volgende gegevens bij:

 • Aantallen geregistreerde artikelen
 • Registratie datum en tijd

Uw persoonsgegevens worden door De Nijmeegse Aeroclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Een periode van 7 jaar

Websitebeheer

Deze gegevens houden we bij over leden die gebruik maken van onze website Deze gegevens zijn beschikbaar voor de volgende rollen:

 • Websitebeheerders

We houden hiervoor de volgende gegevens bij:

 • Inlogmomenten op de website
 • Bezochte pagina's op de website (niet gebruikergebonden)

Uw persoonsgegevens worden door De Nijmeegse Aeroclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Een periode van 1 jaar

 

Verwerking van persoonsgegevens van wedstrijddeelnemers

Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door De Nijmeegse Aeroclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Organiseren van wedstrijden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming bij inschrijving;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Nijmeegse Aeroclub de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Lidmaatschappen zweefvliegclubs;
 • Eigenschappen zweefvliegtuig;
 • KNVvL lidmaatschapsnummer
 • Sportlicentie;
 • FAI-bevretten;
 • GPL/LAPL nummer;
 • Bevoegdheden zweefvliegen;
 • Zweefvlieg- en wedstrijdervaring

Uw persoonsgegevens worden door De Nijmeegse Aeroclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 1 jaar en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van introducees

Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door De Nijmeegse Aeroclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Evaluatie van meevliegdagen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming bij inschrijving

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Nijmeegse Aeroclub de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door De Nijmeegse Aeroclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 1 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door De Nijmeegse Aeroclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Toesturen van informatie over diensten vereniging

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Nijmeegse Aeroclub de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door De Nijmeegse Aeroclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u contact heeft.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door De Nijmeegse Aeroclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Nijmeegse Aeroclub de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door De Nijmeegse Aeroclub opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

De Nijmeegse Aeroclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De Nijmeegse Aeroclub van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

De Nijmeegse Aeroclub
Groesbeekseweg 55a
6581 BJ Malden

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.